MR. x Swanski

No. 1

No. 1 "Wired"

No. 2

No. 2 "Aquarius"

No. 3

No. 3 "The Urge"

No. 4

No. 4 "Battle"

No. 5

No. 5 "Mighty blue"

No. 6

No. 6 "Venus"

No. 7

No. 7 "Void"